Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 107

 

гр.Бяла, 07.06.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

БЕЛЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и шести май, две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЪШЪЛ ИРИЕВА

 

при секретаря П.Ц. и в присъствието на прокурора Т. В., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 124 по описа за 2010г., за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

         Против дееца К.Д.К. ***, е водено досъдебно производство за това, че на 10.05.2009г. в с.Н., обл.Р., по хулигански подбуди причинил на В. В. Й. от гр.Р.-представител на обществеността-съдия по футбол в Български футболен съюз по повод изпълнение на функциите му по ръководене на футболна среща, проведена на същата дата между ФК”Левски”-с.Н. и ФК”Борово-2000”-гр.Б., лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето – престъпление по чл.131 ал.1 т.1 и т.12 вр. чл.130 ал.2 от НК.

         С постановление от 27.04.2010г., Районна прокуратура – гр.Бяла е изпратила материалите по Дознание № 983/2009г. по описа на БРП, в Районен съд – гр.Бяла, с предложение за освобождаване на К.Д.К. от наказателна отговорност и за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК.

Деецът К.,***. с упълномощения си защитник-адв.Св.И.-АК-Т., признава се за виновен и съжалява за извършеното, моли за минимално наказание. Защитникът му пледира на К. да бъде наложено административно наказание глоба в размер на 500лв., при съблюдаване изискванията на чл.2 ал.2 от НК и прилагане на по-благоприятния закон, който е действал по време на извършване на инкриминираното деяние.

Прокурора пледира, на дееца да бъде наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК към минималния предвиден в закона размер.

         Съдът, като взе предвид изложеното в постановлението на прокурора и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

         Деецът К.Д.К. е на 45 години – роден на ***г***, обл.Р., ул.”Д. Д.К.” №.., български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като поддръжка на спортна база,  ЕГН **********.

         На 10.05.2009г., на стадиона на ФК”Левски” в с.Н. обл.Р., се провела футболна среща между отборите на ФК”Левски”- с.Н. и ФК”Борово-2000”-гр.Б. Дееца К. ***. С Решение на БФС, ОС-Русе от 07.09.2009г., св.Й. бил назначен за съдия на футболната среща, за негови асистенти били назначени св.Г. и св.Ш., а за делегат на БФС бил назначен св.С. В края на футболната среща св.Й. отсъдил свободен удар пред наказателното поле на гостуващия отбор-ФК”Борово-2000”. Ударът бил изпълнен въпреки, че св.Й. не бил дал сигнал за това и топката влязла във вратата, пазена от дееца К.. Съдията подал сигнал, че ударът ще бъде повторен, но бил наобиколен от футболисти на гостуващия отбор. Дееца пробягал разстоянието от вратата до мястото, където бил св.Й. и му нанесъл два удара с юмруци в областта на лицето. Мачът бил прекратен веднага от св.Й., а делегата-св.С. и полицая при РУ МВР Бяла-св.Ц., извели съдийската бригада от стадиона.

Назначената по делото СМЕ установила, че св.Й. е получил оток в областта на долната челюст вляво. Поради непредставяне на снима било извършено компютърно-томографско изследване, на което не се установяват промени, които следва да има след счупване на долна челюст. Съгласно заключението установеният оток е резултат на действието на твърд тъп предмет и може да бъде получено при инцидента на 10.05.2009г. Вещото лице се е произнесло, че следва да се приеме, че на св.Й. е причинена болка и страдание.

С Решение №61/13.05.2009г. по НАХД №134/2009г. по описа на БРС, на дееца К., на осн. чл.32 и сл. от ЗООРПСМ, му било наложено наказание глоба в размер на 200лв., за това, че по време на провеждане на футболната среща на 10.05.2009г. извършил проява на спортно  хулиганство, с което нарушил обществения ред и спокойствие.

         Горната фактическа обстановка съдът приема за установена по несъмнен и категоричен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателства и доказателствени средства- признанията и обясненията на дееца в хода на досъдебното производство, признанията в с.з., показанията на св.А., св.Т., св.Ц., св.Й., св.Ш., св.Г., св.С., от СМЕ, 3бр. съдийски карти, рапорт, протокол за назначаване на съдийската комисия, писмен доклад от съдията, протокол от 12.05.2009г. на ОС на БФС-Русе, устав на БФС, Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС, свидетелство за съдимост, автобиография, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, договор  за покупко-продажба, разписка, регистрационен талон.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели. Същите са незаинтересовани и непредубедени от изхода на делото и техните твърдения се покриват напълно помежду си, с признанията и обясненията на подсъдимия, както и с останалите доказателства по делото. Съдът кредитира заключението на СМЕ относно вида, характера и механизма на получаване на телесните увреждания, намира го за пълно, ясно и обективно. Същото кореспондира изцяло със гласните доказателства по делото. По категоричен начин се установява от събрания по делото доказателствен материал времето, мястото и начина на извършване на инкриминираното деяние, както и авторството на дееца. Установява се по делото, че нанесеното телесно увреждане на св.Йорданов му е причинило болка и страдание, без разстройство на здравето, което е било получено в следствие на нанесени му два удара в лицето от страна на дееца К..

         От анализа на писмените и гласни доказателства, преценени  в тяхната съвкупност и поотделно, установяващи изложената по-горе фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

         От обективна страна деецът К.Д.К. е  осъществил състава на престъплението по чл.131 т.12 от НК, тъй като на 10.05.2009г. в с.Н., обл.Р., по хулигански подбуди причинил на В. В. Й. от гр.Р.,  лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето. Безспорно причинената на св.Й. телесна повреда е такава по смисъла на чл.130 ал.2 от НК, което се установява от заключението по СМЕ и останалите доказателства по делото. Телесната повреда е причинена по хулигански подбуди. От обективна страна е налице престъпният състав на чл.131 ал.1 т.12 от НК, тъй като се установява по категоричен начин, че деянието е извършено по хулигански подбуди. Касае се за непристойни действия-неприлични, нагли, непредизвикани, грубо нарушаващи обществения ред-реда за провеждане на футболната среща и изразяващи явно неуважение към обществото-незачитане на правилата на играта и ръководната роля на футболния съдия. Действията са извършени на публично място и пред много хора, поради което са били унизяващи за личността на св.Й. и изпълняваната от него функция.

 

Не се установява от събраните доказателства по делото от обективна страна деянието да е извършено спрямо представител на обществеността, по повод изпълнение на функциите му по ръководене на футболната среща между двата отбора. Съгласно чл.93 т.3 от НКПредставител на обществеността" е лице, посочено от обществена организация да упражнява въз основа на закона или на друг нормативен акт определена функция. Безспорно БФС, ОС-Русе по своя характер и съгласно закона за физическото възпитание и спорта, Устава на БФС и Инструкция №2 от 04.10.1999г. за условията и реда за организиране на състезания по футбол, е обществена организация с нестопанска цел. Но видно от приложените писмени доказателства-съдийска карта, протокол за назначаване на съдийския състав, от 07.05.2009г., протокол от 12.05.2009г., се установява, че св.Й. е ръководел футболната среща в качеството си на длъжностно лице, по смисъла на чл.93 ал.1 т.1 б.”б” от НК, тъй като е бил назначен по надлежния ред със съответен протокол от БФС да изпълнява функции на „съдия” на срещата по футбол между отборите на ФК”Левски”- с.Н. и ФК”Борово-2000”-гр.Б. Неговата функция е била „организационно-ръководна” по отношение на провежданата футболна среща. Съобразно изложеното пострадалият притежава качеството „длъжностно лице” по смисъла на НК. Безспорно е също така, че телесната повреда е причинена по време на изпълнение на служебните задължения на пострадалия, тъй като е нанесена именно на провелата се футболна среща, на която  св.Й. е изпълнявал функциите си на съдия, за която е бил назначен. Поради това не се доказва от обективна страна телесната повреда да е нанесена по повод изпълнение на функциите, тъй като това предпоставя деянието да не е извършено при изпълнение на функциите на св.Й. като съдия на срещата, а в различно време, но по повод на длъжностното му качество качеството. В този смисъл съдът намира, че дееца следва да бъде оправдан по повдигнатото обвинение по чл.131 ал.1 т.1 от НК.

 

         От субективна страна, при осъществяването на деянието по чл.131 ал.1 т.12 от НК дееца К. е  действал с пряк умисъл по смисъла  на чл.11, ал.2 НК, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на своето деяние. Обвиняемият е предвиждал конкретните общественоопасни последици от деянието си и е искал настъпването им.

         При индивидуализацията на наказанието, което следва да бъде наложено за извършеното престъпление по чл.131 ал.1 т.12 от НК, съдът е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства- чистото съдебно минало, признанията още в хода на досъдебното производство и в с.з., изказаното съжаление за извършеното, полагането на обществено-полезен труд. Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице. Съдът намира, че са налице предпоставките за освобождаване на К. от наказателна отговорност за това престъпление и налагане на административно наказание, тъй като  за същото се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, К. не е осъждан и освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VIII, раздел IV, липсват съставомерни имуществени вреди от престъплението. При определяне размера на глобата съдът отчете наличието единствено на смекчаващи отговорността обстоятелства, имотното състояние и доходите на дееца/видно от ДСМИС-същият получава възнаграждение 192лв. месечно/, поради което счита, че наказанието следва да бъде в минималния, предвиден в закона размер. Съдът съобрази, че по-благоприятен закон по смисъла на чл.2 ал.2 от НК е действалият към момента на извършване на деянието чл.78а от НК, тъй като минималния размер на наказанието е бил 500лв., който размер съдът е приложил, докато към момента на внасяне на материалите в съда и постановяване на решението минималния размер на административното наказание е 1000лв. Изрично е правилото на чл.2 ал.2 от НК, че ако до влизане в сила на присъдата последват различни закони, се прилага този от тях, който е по-благоприятен за дееца. Поради това съдът е постановил решението си на осн.чл.78а вр. чл.2 ал.2 от НК. Съдът намира, че така наложеното наказание ще въздейства превъзпитателно върху дееца и същият занапред ще се поправи.

Предвид разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК, тъй като дееца е признат за виновен, следва да бъде осъден  да заплати разноските по делото,  в размер на  175лв. за СМЕ.

Предвид гореизложеното и на основание чл.378 ал.4 т.1 и т.2 от НПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

         ПРИЗНАВА дееца К.Д.К., роден на ***г***, обл.., ул.”Д. Д.К.” №.., български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като поддръжка на спортна база,  ЕГН **********, за

         ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2009г. в с.Н., обл.Р., по хулигански подбуди причинил на В. В. Й. от гр.Р.,  лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.78а от НК вр. чл.2 ал.2 от НК, го

         ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл.131 ал.1 т.12 от НК и му

         НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500лв. /петстотин лева/, която следва да се внесе по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Бяла, обл.Русенска, като го

         ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНЕН  да е извършил престъплението по отношение на представител на обществеността-съдия по футбол в Български футболен съюз по повод изпълнение на функциите му по ръководене на футболна среща, проведена на 10.05.2009г. между ФК”Левски”-с.Н. и ФК”Борово-2000” и на осн.чл.304 от НПК, го

        ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.131 ал.1 т.1 от НК.

ОСЪЖДА дееца К.Д.К., със снета по-горе самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК,  да заплати направените в хода на досъдебното производство разноски, в размер на 175 лева, в полза на държавата.

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Русенски окръжен съд.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/