Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 41

гр.Бяла, 28.06.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

БЕЛЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав, в публичното съдебно заседание на девети април две хиляди и тринадесета година, в състав:

                               

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЧЕВ

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 33 по описа за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производство по чл. 341 и сл. от ГПК, образувано по искова молба с правно основание чл.34 от ЗС, вр. чл. 69 и сл. от ЗН.

 

Ищцата Г.Д.Г., чрез пълномощника си адвокат М.Г. от РАК, твърди, че ответниците Д.Г.А., К.Г.К., Е.Г.А., Д.Г.Б. и Л.Х.А. са предполагаеми наследници на Г.Х.Г., б.ж. на с.Б., обл.Р., починал на 04.10.2002г. Сочи, че с нотариален акт с вх.рег. № 6283/13.09.2012г., акт № 61, том 14, нот.д.№ 2665 на Служба по Вписванията при БРС, съпругата на починалия Г.Х.Г. – П.Ф.Г., от чийто брак същите нямат родени деца й подарила на 12.09.2012г. следната земеделска земя, намираща се в землището на с.Белцов, общ.Ценово, обл.Русе, ЕКАТТЕ 03745, а именно: 6/9 ид.ч. от Нива, цялата с площ от 19.300 дка, четвърта категория в местността „Дюзлюка”, съставляваща поземлен имот № 040023, парцел № 23 от масив № 40 по картата на възстановената собственост на землището на с.Белцов, обл.Русе, при граници и съседи: № 040022, № 000302 – полски път на Община Ценово, № 041029, № 041002, № 041027, № 041004 и № 040003, образуван от имот № 040002.

Твърди, че с ответниците не могат да се поделят доброволно и моли съда, да постанови решение, с което да допусне до делба процесния недвижим имот, при посочените в ИМ права.

В срока по чл.131 от ГПК ответниците са депозирали отговор на исковата молба, с който не оспорват иска за делба. Считат, че в исковата молба неправилно са определени правата на съделителите и претендират делбата да се допусне  при следните квоти: за Г.Д.Г. –12/18 ид.ч., за Д.Г.А., К.Г.К., Е.Г.А. и Д.Г.Б. – по 1/18 ид.ч. и за Л.Х.А. – 2/18 ид.ч.

След преценка, поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, доводите и становищата на страните, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

От представените от ищцата писмени доказателства - заверени преписи от договор за доброволна делба от 03.06.1998г. и скица № К 18417/08.01.2013г., издадена от ОСЗ с.Ценово, безспорно се установява, че правото на собственост върху процесните земеделски имоти е налично в патримониума на наследниците на Г.Х.Г., б.ж. на с.Б. От представеното удостоверение за наследници с изх.№ 08/21.01.2013г., издадено от Кметство с.Белцов, общ.Ценово, обл.Русе е видно, че Г.Х.Г. е починал на 04.10.2002г. - Акт за смърт № 0010 от 05.10.2002г.  и е оставил за свои наследници П.Ф.Г. – съпруга, починала на 29.11.2012г. и ответниците по делото.

От представеното и прието като доказателство по делото – заверено копие от нот.акт с вх.рег.№ 6283 от 13.09.2012г., Акт № 61, том 14 дело № 2665 на Служба по Вписванията при БРС е видно, че на 12.09.2012г. П.Ф.Г. е дарила на ищцата 6/9 ид.ч. от процесния имот.

С оглед на тези обстоятелства и при установеното приложно поле на чл. 34 от ЗС, вр. чл. 69 и сл. от ЗН, съдът намира иска за основателен и  счита, че делбата на процесния  недвижим имот следва да се допусне между страните по делото при следните права: за Г.Д.Г. – 12/18 ид.ч., за Д.Г.А., К.Г.К., Е.Г.А. и Д.Г.Б. – по 1/18 ид.ч. и за Л.Х.А. – 2/18 ид.ч.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА до делба между Г.Д.Г., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр.Б., обл.Р., ул.”Х.Д.” № ... - адв.М.Г. от РАК, Д.Г.А., ЕГН ********** ***, К.Г.К., ЕГН ********** ***, Е.Г.А., ЕГН ********** ***, Д.Г.Б., ЕГН ********** *** и Л.Х.А., ЕГН **********, на следния недвижим имот: Нива от 19.300 дка (деветнадесет дка и триста кв.м), четвърта категория в м. „ДЮЗЛЮКА”, съставляваща поземлен имот № 040023, парцел № 23 от масив № 40 по картата на възстановената собственост на землището на с.Белцов, обл.Русе,  при граници и съседи: имот № 040022 - Нива на К.Г.К.; имот № 000302 - Полски път на Община Ценово; имот № 041029 – Нива на В.И.П.; имот № 041002 – Нива на И.Т.Ц.; имот № 041027 – Нива на П.А.М.; имот № 041004 – Нива на „Ромфари Компани” ООД и имот № 040003 – Нива на И.П.И., при следните права: за Г.Д.Г. – 12/18 ид.ч., за Д.Г.А. – 1/18 ид.ч., за К.Г.К. – 1/18 ид.ч., за Е.Г.А.   – 1/18 ид.ч., за Д.Г.Б. – 1/18 ид.ч. и за Л.Х.А. – 2/18 ид.ч.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр.Русе.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/