Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

30

Гр.Бяла,19.03.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     РАЙОНЕН СЪД БЯЛА, втори граждански   състав, в публично заседание на двадесет и втори февруари, две хиляди и дванадесета  година, в състав :

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВЕЛИНА БОНЕВА

 

при участието на секретаря М.Й., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 829 по описа на БРС за 2011г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Постъпила е искова молба от И.В.А.,ЕГН ********** *** против „Такопанел” ООД със седалище и адрес на управление гр.Две могили 7150,бул.„България”№2, област Русе,ЕИК 201098387,представлявано от Н.С.С., с която се претендира от съда да постанови решение по силата на което да осъди ответното дружество да му заплати сумата от 270.00 лв.,представляваща цена на изработка- монтаж на покривни и стенни сандвич панели върху площ от 540 кв.м.; сумата от 300.00 лв.,представляваща цена на изработка –монтаж на покривни и стенни сандвич панели върху площ от 300 кв.м.; сумата от 40.00 лв.,представляваща разноски за гориво, ведно със законната лихва върху всяка една от сумите до окончателното им изплащане. Претендира и направените по делото разноски.Представя писмени и ангажира гласни доказателства в подкрепа на иска.

Ответника „Такопанел” ООД със седалище и адрес на управление гр.Две могили 7150,бул.”България”№2, област Русе, ЕИК 201098387, чрез управителя Н.С.С. в срока по чл.131 от ГПК представя отговор на исковата молба, с който счита иска за неоснователен. Твърди, че между страните не били налице трудовоправни отношения. Не познавал ищеца, като не бил разговарял с него нито преди, нито по време на монтажа, който ищеца твърдял, че е извършил. В дружеството нямало подписан акт за извършен монтаж, както и в счетоводството нямало осчетоводени плащания към ищеца.

Съдът след като взе предвид твърденията на страните в исковата молба и отговора към същата и ангажираните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Главният иск черпи правно основание от разпоредбата на чл.79, ал.1 от ЗЗД във вр.чл.258 и 266, ал.1 от ЗЗД като се претендира възнаграждение за извършена работа по договор за изработка – монтаж на покривни и стенни сандвич панели от ищеца на обекти на ответното дружество, с материали доставени от последното.

Договорът за изработка е двустранен, възмезден, консенсуален и  неформален. Двустранен, защото създава задължения и за двете страни: за едната – да изработи нещо; за другата – да приеме изработеното и да го плати. Възмезден, защото срещу това, което изпълнителят ще изработи, другата страна дължи възнаграждение. Консенсуален и неформален, защото страните по него са обвързани щом постигнат съгласие, за чието действие не е необходимо писменото му обективиране.

Фактическият състав, от който възниква задължението за плащане включва сключен договор за изработка, изпълнение на конкретната възложена работа, приемане на работата. Естеството на посочените елементи обуславя, че тежестта за установяване на първите две от тях пада върху ищеца.   

Съществуването на неформалните договори може да бъде установявано с всякакви доказателствени средства при ограниченията на чл.164 от ГПК. В случая наличието на съществувал договор за изработка между страните се доказва приложената по делото преписка №6033/2011г. по описа на ОД МВР гр.Русе и с показанията на разпитаните свидетели Е.Е. и Н. М. Същите установяват ,че между ищеца и ответника е бил сключен процесния договор за изработка с горепосочения предмет и уговорено възнаграждение на стойност от 50 ст. на квадратен метър за обекта в гр.Бургас и 1.00лв. за кв.метър за обекта в гр.Русе Установени са основните елементи на този договор- възложена работа- вид и обем и възнаграждение. Показанията на тези свидетелите са логични и последователни и същите са  посочили обстоятелства, които са им известни във връзка с работата им. Именно те имат преки впечатления, тъй като са работили заедно с ищеца.         

Косвено признание за наличието на договор се съдържа в приетата като доказателство по делото преписка на ОД МВР под горния номер ,образувана по повод постъпила жалба от управителя на ответното дружество, откъдето се установява и обемът на работите, които е следвало да бъдат извършени по този договор. Съдът счита, че следва да цени като  годни доказателства изложените в жалбата обстоятелства, тъй като същата представлява частен документ, изходящ от законния представител на ответника и подписан от него. Съгласно чл. 144 от ГПК, този документ установява, че управителят на ответното дружество е  направил съответните изявления. Дали тези изявления отговарят на истината се преценява от съда по вътрешно убеждение. В този смисъл съдът намира, че  всички изявления, с които Н.С., в качеството му на управител  признава неизгодни за представляваното от него дружество факти, отговарят на истината, тъй като липсва разумна причина да се признават писмено неизгодни факти, особено когато тези признания се правят пред орган на власт.

Следователно е налице индиция за това, че между страните е съществувал договор за извършване на монтаж, съотв. договор за изработка по смисъла на чл.258 от ЗЗД, по който ищеца е изпълнител, а ответното дружество- възложител. Доколкото ответникът не е ангажирал доказателства в подкрепа на становището си, че е налице лошо изпълнение съдът е длъжен да приеме за доказани твърденията на ищеца, че работата е извършена съгласно договореното. Изводът, който следва да се направи е, че ищецът е изправната страна по договора, доколкото не се установява по делото ответникът да е констатирал в хода на изработката действия от страна на изпълнителя в отклонения от работата в предметно отношение от поръчаното или в нарушение на уговорения срок. Противното означава поръчващият да е предприел действия по разваляне на договора, съобразно разпоредбата на чл. 262, ал. 2 от ЗЗД, а такива данни по делото липсват.

При това положение  и доколкото ответникът по силата на чл.154, ал.1 от ГПК не е ангажирал доказателства за плащане на договореното възнаграждение, съответно за изпълнение на задължението си по договора, следва, че предявения иск е доказан както по основание, така и по размер, поради което като основателен следва да бъде уважен изцяло.

По отношение на иска за заплащане на сумата от 40.00 лв.,представляващ разноски за гориво ,заплатени от ищеца с лични средства, съдът счита за неоснователен и недоказан, тъй като по делото липсват доказателства за направени такива.

При този изход на делото на ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски за внесена д.т. по иска и адвокатско възнаграждение.

С оглед гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА „Такопанел” ООД със седалище и адрес на управление гр.Две могили 7150,бул.”България”№2, област Русе, ЕИК 201098387, представлявано от  управителя Н.С.С. да заплати на от И.В.А., ЕГН ********** *** сумата от 270.00 лв.(двеста и седемдесет лева),представляваща цена на изработка- монтаж на покривни и стенни сандвич панели върху площ от 540 кв.м. на обект находящ се  в гр.Бургас; сумата от 300.00 лв.,представляваща цена на изработка –монтаж на покривни и стенни сандвич панели върху площ от 300 кв.м. на обект в гр.Русе, ведно с дължимата законна лихва върху сумите, считано от подаване на исковата молба в съда-22.06.2011г. до окончателното им изплащане.

ОТХВЪРЛЯ иска на И.В.А., ЕГН ********** *** против „Такопанел” ООД със седалище и адрес на управление гр.Две могили 7150,бул.”България”№2, област Русе, ЕИК 201098387, представлявано от  управителя Н.С.С. за заплащане на сумата от 40.00 лв.,представляваща разноски за гориво, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА „Такопанел” ООД със седалище и адрес на управление гр.Две могили 7150,бул.”България”№2, област Русе, ЕИК 201098387, представлявано от  управителя Н.С.С. да заплати на от И.В.А., ЕГН ********** *** сумата от 150.00лв.(сто и петдесет лева),представляваща  направени разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Русе в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                      Районен съдия: /п/