Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

Гр.Бяла, 14.05.2012г.

 

 

 

Районен съд Бяла, IІ-ри състав в публично заседание на единадесети април, две хиляди и дванадесета  година в състав:

                                                                        

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ : ИВЕЛИНА БОНЕВА

 

при секретаря М.Й. и участието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от районния  съдия  гр. д. № 384 по описа на БРС за 2011г., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 542  и сл. от ГПК.

Постъпила е молба за установяване на факт с правно значение на осн. чл.64, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета от Р.Й. ***, чрез адвокат Р.Т., с която моли съда да признае за установено, че е завършил образованието си до седми, респективно шести клас, включително в закрито Училище - интернат в с.Лом Черковна, обл.Русе, както и да се задължи последното да издаде съответния документ за това. Твърди, че през учебната 1977г./1978г. завършил успешно трети клас в НУ ”П.Р.Славейков”, в последствие продължил обучението си  в интернат с.Лом Черковна, като през учебната 1978г./1979г. завършил успешно четвърти клас. Поддържа, че с оглед продължаване на обучението си депозирал молба до Директора на СОУ ”П.Волов” гр.Бяла, където се съхранявал архива на училището в с.Лом Черковна, с която поискал да му бъде издадено удостоверение за завършен шести клас, което му било отказано с мотива, че липсвала информация  в първичната документация за успешно завършване на класа, както и било налице несъответствие между личните данни на молителя по документи за самоличност и отразените такива в първичната документация. В с. з. чрез процесуалния си представител поддържа молбата

Заинтересованото учреждение – СОУ ”П.Волов” гр.Бяла, представлявано от  директора М.Т. изразява становище по допустимостта, но неоснователността на молбата.   

Заинтересованата страна –МОМН , чрез упълномощения си представител представят отговор, в който поддържат, че в Министерство на образованието, младежта и науката  не се съхраняват документи за НУ ”Климен Охридски” с.Лом Черковна, както и не са налице данни за обучението на Р.Й.А..*** не ангажира становище по молбата.

След преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното  от фактическа страна: 

Видно от Удостоверение – л.4 от делото през учебната 1977/1978г. молителят е завършил III-ти клас в НУ „Петко Рачев Славейков" - гр. Бяла, Русенска област, след което е продължил образованието си в училище - интернат с.Бойка, сега с.Лом Черковна, Русенска област, в което успешно е завършил IV-ти клас през учебната 1978/1979г. Липсват доказателства установяващи твърдението му за завършен  VI-ти клас към съответното училище.

Със Заповед № РД-14-101 от 30.08.1996г. на Министъра на образованието, науката и технологиите, НУ „Кл.Охридски” с.Лом черковна  било закрито, като не бил определен правоприемник на същото, а документацията била предадена в Община Бяла, а в последствие въз основа на заповед на началника на РИО - Русе № РД01/0358/03.08.2006г. архивът бил  предаден за съхранение в  СОУ „Панайот Волов"- гр.Бяла.  

По делото е приложена и приета като доказателство Главна класна книга на закритото училище - интернат с.Лом Черковна от IV до VIII клас, за периода 1978/79г. до 1983г./84г., имаща за предназначение да се води с цел отразяване на  пълните и точни данни на учениците за тяхната самоличност, за резултатите им, получени от тях през отделните учебни години и преминаването им в по-горни класове, респективно отпадането им, поради слаб успех или по други причини. От същата е видно, че в раздела за пети клас през учебната 1979/1980г. под №46 в списъка на учениците е записан Р.А.Й. с посочена дата на раждане ***г., а под №150 в шести клас през учебната 1980/1981 г. е вписан Р.Й.А., роден на ***г. като срещу името му е отбелязано, че по предметите „руски език" и „алгебра" следва де се яви на поправителен изпит. В графата „резултати от поправителните изпити" липсва отбелязване, че се е явил и успешно ги е издържал и че преминава в следващия /VII/ клас. Не се спори относно това, че  в списъка на учениците в седми клас е вписано името Р.Й.А., с друга дата на раждане- ***г., като отново срещу името му е отбелязано, че следва да се яви на поправителен изпит по „руски език, „алгебра" и „геометрия". Липсват отметки за явяването му на поправителните изпити, получените резултати и преминаването му в следващия клас.  

По делото е назначена и изслушана експертиза, от заключението на която се установява, че молителят е завършил успешно образованието си до пети клас включително, като няма категорични писмени доказателства установяващи успешно завършване на шести клас. Други документи с поименния състав на учениците през отделни учебни години за периода 1978г.-1983г. включително, за явяването им на поправителни изпити и получените от тях резултати - заповеди, протоколи и др. видно от депозирания писмен отговор от директора на СОУ ”П.Волов”, както и от данните съдържащи се в експертизата не са налични в архива.

            При така установените факти от значение за спора, съдът приема от правна страна следното:

            Съгласно разпоредбата на чл. 542 от ГПК, по реда на този текст от процесуалния закон може да бъде установен факт с правно значение, който следва да бъде удостоверен с документ съставен по надлежния ред. В нормата е извършено и примерно изброяване: свидетелство за завършено образование, акт за гражданско състояние и други. Всички посочени имат за предмет факти, чието осъществяване има правно значение поради което за обективирането им е необходимо да бъде съставен задължително документ от съответното длъжностно лице, т. е. официален документ. Второто условие е този документ да не е бил съставен или пък да е унищожен или изгубен и вече да не може да бъде възстановен. В случая се претендира да бъде признато по отношение на молителя, че същият е завършил шести клас, включително през учебната 1980/1981 г. в закрито понастоящем НУ - интернат с. Лом Черковна.

 При това положение, молителят носи тежестта в процеса да докаже факта на завършен шести клас в горе цитираното училище и годината на завършване.  

Съдът намира, че предявената молба е допустима, тъй като се касае за установяване на факт на завършен клас от молителя и същият има правен интерес от установяването му, тъй като желае да продължи образованието си.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна и недоказана.

Не е спорно, че се касае за факт с правно значение, който трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежния ред и избрания от молителя  начин е правилен, но съдът, за да удовлетвори молбата му следва да има достатъчно надеждни доказателства, от които може да се направи категоричен извод, че успешно е завършил шести  клас. В случая такъв категоричен извод не може да се направи, тъй като липсват такива данни в съхранявания архив ,а други доказателства не са представени и ангажирани от молителя. Обстоятелството, че е бил записан в шести, а в последствие и в седми клас по никакъв начин не налага извода, че ги е завършил успешно ,предвид наличните данни за не положени изпити по редица предмети. Тъй като съществува противоречие между вписаните в книгата данни за самоличност, от една страна, а от друга , тези „съдържащи се в удостоверението за раждане и личната карта на молителя, както и поради липсата на данни за преминаване в шести клас и успешното му завършване , не би могъл де се приеме за установен исканият от молителя факт, респективно да се разпореди съставянето на съответния документ, съгласно разпоредбата на чл.542, ал.1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

Оставя без уважение молбата на Р.Й.А.,ЕГН ********** ***,чрез пълномощник –адвокат Р.И.Т. от АК-гр.Разград, със съдебен адрес гр.Бяла, област Русе ,пл.”Екзарх Йосиф I” №2,вх.2,ет.2 с правно основание чл.542 ГПК, като неоснователна и недоказана.

Решението подлежи на обжалване пред РОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/